top of page
image0-3_edited_edited_edited.jpg

1/10
PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 26 juni 2021
1. Partijen en voorwerp
Mommy&Me bv (hierna "Inside Out!" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Bosweg 10, 8930 Rekkem
KBO/BTW: 0836.697.155
E-Mail: Joke@inside-out.be
Telefoon: 0495/360 150
Inside Out! stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op
transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende
adres: www.inside-out.be, (hierna de "Site"), en over de wijze waarop
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Inside Out!.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een
rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Inside Out! alle
technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de
verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Inside Out! verbindt zich
ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").
Inside Out! is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de
persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt
(hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Inside
Out! zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met
betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking
van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van
2/10
persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Inside Out!, in zijn
hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam
en voor rekening van Inside Out! opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet
en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Inside Out!, in overeenstemming met de
hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
Inschrijf formulier vd website
Gebruik van cookies
Inschrijven op de nieuwsbrief
3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden
zijn de volgende:
Voor het sturen van onze acties
4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Inside
Out! de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
Naam
Emailadres
Gsm nr
Inside Out! verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met
de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.
5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij
zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze
overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de
Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze
toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde
3/10
handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie
aan te gaan met Inside Out!. Elke overeenkomst die Inside Out! en een Gebruiker
verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de
Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in
overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes,
zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in
verband met de diensten die worden aangeboden door Inside Out!, verstrekt voor de
hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De
intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis
van de voorafgaande toestemming onverlet.
6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de
Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs
noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen niet langer dan tot je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.
7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers,
onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Inside Out! voor zover adequate
garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij
samenwerken met Inside Out! voor het op de markt brengen van de producten of het
verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Inside Out!,
en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden
van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de
gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Inside Out! zorgt
ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete
en veilige manier verwerken.
In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden
van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden
opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van
persoonsgegevens kan geven.
4/10
8. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te
sturen naar het volgende adres: Joke@inside-out.be, of een brief per post, vergezeld
van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Bosweg 10,
8930 Rekkem.
a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Inside Out! het
recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft
het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
de betrokken categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
zullen worden verstrekt;
in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale
organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of,
indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt
vastgesteld;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in
dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede
het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de
betrokkene.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van
de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden
opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres)
indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik
verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de
aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
b. Recht op rectificatie
Inside Out! garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van
persoonsgegevens aan de Gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of
irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker
5/10
brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze
niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden
gericht aan Inside Out!.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke
rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk
blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt
de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom
verzoekt.
c. Recht op uitwissing
De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde
gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te
verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft
gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de
Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën
en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen,
om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens
verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de
verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke
persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke
verwerking noodzakelijk is:
de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht
van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de
verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in
kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de
verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel
moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie
over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
d. Recht om de verwerking te beperken
6/10
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn
persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk
blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de
betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om
van Inside Out! hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd,
algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om
deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder
dat Inside Out! dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op
grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van
de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor
zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het
recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die
nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening
van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van
derden.
f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip
van de automatisering van gegevens door Inside Out!. In overeenstemming met
artikel 21 van de Verordening, zal Inside Out! geen persoonsgegevens meer
verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die
prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de
Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de
hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met
inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
7/10
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op
prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
g. Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking
van zijn persoonsgegevens door Inside Out!, aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.
Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.
9. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit
maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van
de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies
zijn opgenomen in dit artikel.
a. Algemene principes
Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de
Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende
verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Inside Out!
samenwerkt.
Sommige van de cookies die gebruikt worden door Inside Out! zijn noodzakelijk voor
de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te
verbeteren.
De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.
Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het
8/10
beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Inside Out! op de Site:
Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken
de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de
navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de
Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de
Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag
aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te
verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant
kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Inside Out! ook mogelijk om
eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site
door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de
gebruikersnaam of taal);
Tracking cookies: Inside Out! maakt gebruik van tracking cookies via Google
Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten
en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Inside
Out! mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze
cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.
c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.
De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en
de opslagperiode zijn als volgt:
Analytische cookies max 1 jaar
d. Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij
deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen.
Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving
ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert
of weigert.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk
niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of
gedeeltelijk bruikbaar.
9/10
Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen,
kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):
Voor Gebruikers met een browser:
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan,
wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op
de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn
aan Inside Out!. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en de
Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Inside Out!.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming
geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of
gegevens middels de Site bekend te maken. Inside Out! raadt personen die het
ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord
en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van
persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier
toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch
voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen zijn
ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de
Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16
jaar.
Inside Out! is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na
computeraanvallen.
11. Veiligheid en beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen
10/10
uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van
gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de
uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen
de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.
12. Wijziging van het Privacybeleid
Inside Out! behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom
verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van
eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site
worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te
waarborgen.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal
worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
maatschappelijke zetel van Inside Out!.
14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker
contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:
Joke@inside-out.be.
***

bottom of page